Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

W dzisiejszym artykule pragniemy przedstawić analizę panujących na rynku sieci mobilnych cen za świadczone usługi w naszym kraju na podstawie niedawno zaktualizowanego raportu opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wstęp

Przedstawiony materiał jest fragmentem analizy przeprowadzonej przez UKE, dotyczącej cen świadczonych usług mobilnych przez dostawców działających na terenie Polski. Pragniemy przedstawić najistotniejsze elementy całego raportu, opierając się między innymi na kształtowaniu się cenw różnych sektorach rynkowych przeznaczonych dla różnego rodzaju klientów. Aby dokonać dokładniejszej analizy,  zestawiono ze sobą ceny za różne prędkości przesyłania pakieów danych, między innymi 1 GB, 5 GB, 20 GB oraz prędkości większe. Porównano również oferty dla klientów indywidualnych oraz dla firm, gdyż w tych dwóch sektorach występują znaczne różnice, które należało uwzględnić. Przyjrzyjmy się więc najistotniejszym aspektom zawartym w przeprowadzonej analizie.

 

Zakres i cel analizy

Celem analizy jest przedstawienie aktualnych cen usług mobilnego Internetu, w formie kalkulacji kosztów korzystania z tych usług przez użytkowników końcowych przy określonych założeniach dotyczących ich preferencji w tym zakresie. W analizie zaprezentowano koszty ponoszone przez klienta, w przeliczeniu na jego średnie miesięczne wydatki oraz wynikającą z tego rzeczywistą cenę 1 MB usługi.

Prezes UKE zastrzega, iż podane w analizie średnie miesięczne wydatki oraz ceny za 1 MB dotyczą założeń opisanych w rozdziale 3, tak więc nie mogą stanowić podstawy całościowej oceny oferty danego operatora względem jego rynkowych konkurentów.

 

Aby dokładniej dowiedzieć się, w jakim zakresie rozpowszechnione są usługi mobilne, przeprowadzono badania dotyczące ogólnej posiadanej przez polaków liczbie modemów z możliwością korzystania z przenośnego dostępu do Sieci.

 

Wykres 1. Liczba modemów oraz penetracja rynku usługami mobilnego Internetu w Polsce

Sprawdzono także, jak duży był udział operatorów odnośnie posiadanych przez użytkowników mobilnych, badając zarówno modemy starsze, należące do drugiej generaci urządzeń technologicznych, jak również osprzęt 3G.  Jak jest to doskonale widoczne, największy udział w liczbie nabytych urzadzeń posiada Polkomtel, a następnym operatorem plasującym się na drugim miejscu ze stratą ponad 10 % jest PTC. Mimo pewnych zmian w udziałach, trend zdaje się utrzymywać na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

Wykres 2. Udziały operatorów w liczbie modemów 2G/3G

Następnym krokiem było przyjęcie właściwych założeń w celu dokładnego określenia, co jest celem badań i jakie środki zostaną użyte w celu osiągnięcia miarodajnych wyników. UKE podaje do publicznej wiadomości także sposoby wyliczana poszczególnych danych znajdujących się na późniejszych ilustracjach, z uwagi na fakt, że obliczenia różnią się znacznie w zależności od tego, czy świadczona usługa opiera się o wykuppienie abonamentu, czy użytkownik ma możliwość pokrycia należności za świadczoną usługę niejako z góry (opcja pre-paid)

 

Założenia analizy

* oferty mobilnego Internetu nie powiązane z innymi usługami (np. telewizją, stacjonarnym dostępem do Internetu itp.)

* usługa z urządzeniem dedykowanym do połączeń z Internetem typu modem USB obsługujący co najmniej HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS. Uwzględniono oferty z najtańszym modemem w salonie lub przy sprzedaży na odległość. W zestawieniu brak opcji z notebookiem – założono, że użytkownik końcowy posiada komputer.

* oferta dla nowego klienta, tj. zainteresowanego wyłącznie mobilnym Internetem i nie korzystającego dotychczas i nie zamierzającego nabywać innych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez operatora (np. telefonia ruchoma, telefonia stacjonarna, stacjonarny dostęp do Internetu itp.)

* uwzględniono obowiązujące promocje i rabaty obniżające koszty usługi

* oferty ogólne oraz dostępne wyłącznie w telesprzedaży i sklepie internetowym

* nie uwzględniono korzystania z innych niż transmisja danych, usług telekomunikacyjnych (połączenia głosowe, SMS, MMS, w kraju, w roamingu, wymiana karty SIM, rachunek szczegółowy, zawieszenie i wznowienie usług, itp.) dostępnych w taryfach mobilnego Internetu.

* nie uwzględniono wykorzystania telefonu komórkowego jako modemu ani ofert powiązanych z takim dostępem do usługi (założenie: wykorzystywanie telefonu komórkowego jako modemu zdeterminowane jest typem posiadanego przez konsumenta telefonu, jak również może wiązać się także z subsydiowaniem telefonu komórkowego, czego nie można obiektywnie uwzględnić w kalkulacji).

* kalkulacja nie obejmuje kosztów korzystania z usługi HotSpot (założenie: korzystanie z usługi HotSpot danego operatora nie zawsze wymaga korzystania z oferty mobilnego Internetu tego operatora, jest zaś uwarunkowane parametrami technicznymi własnego komputera czego nie można obiektywnie uwzględnić w kalkulacji).

* przyjęto, że 1 GB = 1000 MB

Wszystkie kwoty wyrażono w PLN z VAT.

Metoda kalkulacji kosztów w ofertach abonamentowych

Analiza opiera się na kalkulacji:

* średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi, skalkulowanego jako suma wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta w ciągu analizowanego okresu korzystania z usługi, podzielonego przez liczbę cykli (miesięcy) korzystania z usługi; (Rysunek 1)

* efektywnej ceny 1 MB, skalkulowanej jako suma wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta abonamentowego w ciągu analizowanego okresu korzystania z usługi w przeliczeniu na koszt miesięczny, podzielonego przez miesięczną ilość MB transferu dostępnego w danej ofercie. (Rysunek 2)

Rysunek 1. Schemat kalkulacji średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klienta abonamentowego

Metoda kalkulacji kosztów w ofertach pre-paid


Analiza opiera się na kalkulacji:

* średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi, skalkulowanego jako suma wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta w ciągu analizowanego okresu korzystania z usługi, podzielonego przez 24 cykle rozliczeniowe. (Rysunek 3) Obejmuje ona cenę zestawu startowego (startera i modemu) oraz kolejne zasilenia nominałami o najniższej dziennej stawce (nominał karty/liczba dni ważności konta). Łączna liczba dni ważności konta ze startera oraz kart zasilających powinna wynieść 730 (≈ dwa lata). W przypadku przekroczenia / nie osiągnięcia tego poziomu dobierano doładowania o mniejszym nominale, tak, aby liczba dni ważności konta była jak najbardziej zbliżona do 730, a koszt kombinacji doładowań najniższy. Dla kilku wariantów zasileń o tej samej cenie kryterium wyboru była wielkość transferu.

* efektywnej ceny 1 MB, skalkulowanej jako suma wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta abonamentowego w ciągu analizowanego okresu korzystania z usługi, podzielonego przez całkowitą ilość MB transferu uzyskanej z wszystkich doładowań i zestawu startowego (Rysunek 4).

 

Rysunek 2. Schemat kalkulacji średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klienta pre-paid

 

Kolejnym krokiem UKE było zestawienie zebranych danych i posegregowanie ich zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami. Poniżej prezentujemy naszym czytelnikom dokładne wyliczenia dotyczące świadczonych przez polskich operatorów usług bezprzewodowego Internetu, z uwzględnieniem poszczególnych sektorów, które wyznaczały limity transferu, jak również grupa docelowa, do której dana oferta jest przeznaczona (oddzielnie przeanalizowano koszty dotyczące klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Oferty dla klientów indywidualnych

Wykres 4. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem do 5 GB włącznie

 

Oferty dla klientów typu biznes

Wykres 5. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem do 5 GB włącznie

Oferty abonamentowe z limitem transferu od 5 do 10 GB włącznie

Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu wraz z udziałami aktywacji, promocji, abonamentu i modemu USB w tym koszcie, jak również efektywne ceny za 1 MB usługi w ofertach dedykowanych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, z limitem transferu w przedziale od 5 do 10 GB włącznie.

 

Oferty dla klientów indywidualnych

Wykres 6. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem od 5 do 10 GB włącznie

Oferty dla klientów typu biznes

Wykres 7. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem od 5 do 10 GB włącznie

 

Oferty abonamentowe z limitem transferu od 10 do 20 GB włącznie

Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu wraz z udziałami aktywacji, promocji, abonamentu i modemu USB w tym koszcie, jak również efektywne ceny za 1 MB usługi w ofertach dedykowanych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, z limitem transferu w przedziale od 10 do 20 GB włącznie.

 

Oferty dla klientów indywidualnych

Wykres 8. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem od 10 do 20 GB włącznie

Oferty dla klientów typu biznes

Wykres 9. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem od 10 do 20 GB włącznie

Oferty abonamentowe z limitem transferu powyżej 20 GB

Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu wraz z udziałami aktywacji, promocji, abonamentu i modemu USB w tym koszcie, jak również efektywne ceny za 1 MB usługi w ofertach dedykowanych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, z limitem transferu powyżej 20 GB.

 

Oferty dla klientów indywidualnych

Wykres 10. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem powyżej 20 GB

Oferty dla klientów typu biznes

Wykres 11. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu z limitem powyżej 20 GB

Po wykonaniu dokładnych badań możliwe było również zestawienie ekstremów cen aktywacji, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju promocji oraz usług abonamentowych dostępnych na polskim rynku telekomunikacyjnym. Jak można zauwazyć, najdroższym okazał się abonament, w przypadku którego cena dochodziła aż do 250 złotych, sama aktywacja nie jest natomiast kosztem tak zauważalnym i waha się od 40 do 60 złotych. Cena dostarczania usług internetowych w promocji wahała się pomiędzy darmowym dostępem do usług sieciowych, aż do ceny 160 złotych . Wszelkie dane z tych trzech sekcji zestawiono na wykresie przedstawionym poniżej.

 

Wykres 12. Minimalne, średnie oraz maksymalne ceny aktywacji, promocji oraz abonamentu spośród wszystkich analizowanych ofert

Oferty pre-paid

Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu wraz z udziałami zestawu startowego z modemem USB i doładowań w tym koszcie, jak również efektywne ceny za 1 MB usługi, przy wykorzystaniu ofert pre-paid.

Wykres 13. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu

Jak wynika z zaprezentowanego powyżej wykresu, w przypadku usługi prepaid różnice są praktycznie niezauważalne lub na prawdę niewielkie, jak ma to miejsce w przypadku pozycji środkowej.

Wnioski

Segment rynku Internetu mobilnego charakteryzuje wzrost liczby ofert kierowanych do użytkowników końcowych, zwiększanie miesięcznych limitów transferu przez dostawców usługi oraz spadek cen.

Oprócz czterech operatorów sieci ruchomych mobilny Internet niespakietyzowany z innymi usługami świadczy Netia oraz Cyfrowy Polsat. Konsument ma możliwość nabycia interesującego go pakietu poprzez różne kanały dystrybucji, przy czym operatorzy często różnicują oferty dostępne ogólnie od zakupionych w sklepie internetowym i/lub telesprzedaży. W przypadku sprzedaży na odległość klient może liczyć na podwyższony limit transferu (Orange Free, blueconnect, Play Online) oraz niższą cenę i większy wybór modemów USB (Play Online).

Operatorzy zwiększają również dostępne limity transferu danych, jedynie PTK Centertel, Cyfrowy Polsat oraz P4 posiadają usługę mobilnego Internetu z opcją poniżej 1GB. Najwyższy limit w przypadku klienta indywidulanego wynosi 40GB (Orange Free 159 w sklepie internetowym, iPlus prywatnie 37GB, Play Online 149 w sklepie internetowym), natomiast dla klienta biznesowego - 50GB (blueconnect biznes 98).

W porównaniu z ostatnią analizą z maja 2010 r. nastąpił widoczny spadek popularności kart PCMCIA oraz ExpressCard – jedynie PTK Centertel oraz Polkomtel uwzględniają je w podstawowych cenniku urządzeń dedykowanych dla usługi mobilnego Internetu. Operatorzy poszerzają natomiast ofertę modemów USB udostępnianych użytkownikom w wielu taryfach za złotówkę. Jedynie w przypadku podstawowych planów z najniższym abonamentem cena urządzenia odgrywa rolę w strukturze kosztów, np. PolsatNet taryfa podstawowa (80%) oraz blueconnect biznes 15 (20%). W większości jednak przypadków w stosunku do opłat jednorazowych ponoszonych przez konsumenta (modem USB, aktywacja) udzielany jest rabat obniżający lub redukujący ich cenę do symbolicznej kwoty. Dodatkowo w ramach promocji stosowana jest standaryzacja wysokości opłaty aktywacyjnej. Jedynie klienci sieci Orange, T-Mobile i Play zapłacą mniej za aktywację odpowiednio Business Everywhere Premium 24/48 (1,23 zł zamiast 18,45 zł), blueconnect biznes 48/78/98 (1,23 zł zamiast 47,97 zł) oraz Play Online 39/49/69/99/149 (29 zł zamiast 59 zł) niż w pozostałych planach taryfowych. Zasadniczą częścią struktury kosztów jest abonament, 31

Uwagi

Przedstawione na stronie dane są jedynie częścią przeprowadzonej przez UKE analizy. Aby zapoznać się z całością badań przeprowadzonych przez urząd, można odwiedzić jego stronę internetową (www.uke.gov.pl) lub pobrać całość dokumentu wprost z naszego serwisu. Treść analizy cen znajduje się na dole, pod artykułem.

 

Fragmenty tekstu pochodzą ze strony : www.uke.gov.pl

Grafikę pobrano ze strony : www.uke.gov.pl

Podobne publikacje

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Blaze
07-09-2016 godzina 02:27:34
Thanks for shrnaig. What a pleasure to read! http://zmacqlgm.com [url=http://mncpfjpks.com]mncpfjpks[/url] [link=http://wzkbpxrvwn.com]wzkbpxrvwn[/link]
Gość: Etty
07-06-2016 godzina 19:25:05
Wowza, problem solved like it never haeepnpd.
Gość: January
07-06-2016 godzina 12:11:15
You have the monopoly on useful intonmafion-arer\'t monopolies illegal? ;) http://daguyef.com [url=http://ztmiqhhyw.com]ztmiqhhyw[/url] [link=http://cpitqssbkq.com]cpitqssbkq[/link]
Gość: Chelsi
07-06-2016 godzina 05:26:20
Wow I must confess you make some very tracnhent points.
Gość: Zarya
07-04-2016 godzina 22:37:58
Gosh, I wish I would have had that inoromatifn earlier!
Gość: Anhell
14-12-2015 godzina 02:22:42
D4Ru73KTakie gry to powinny dawać hesotssy za darmo gdy idę marketem. Powinny błagać, aby chciał to coś wrzucić do koszyka, obowiązkowo ze swoim numerem telefonu i 8 pakiem, bo na trzeźwo tego tego nie tylko nie da się oglądać co spojrzenie już na okładkę wywołuje ciężki niestrawności http://ayrhrxczme.com [url=http://unnfotocn.com]unnfotocn[/url] [link=http://gkvypir.com]gkvypir[/link]
Gość: Yukko
12-12-2015 godzina 07:34:43
Ahoj Jakube! Taky Ti přeju všechno nejlepšed do Nove9ho Roku, mnoho kre1snfdch ze1žitků a to nejen hernedch - i když u nějake9 pěkne9 hry se brzo těšedm naviděnou! :)Filip
Gość: Klnton
12-10-2015 godzina 04:03:23
Tento videone1vod jsem vytve1řel před rokem, kdy plitlai uvedene9 ceny. Pokud jsou ceny jine9, tak to nic neměned na vlastnostech služeb GVO. GVO služby ste1le použedve1me a fungujed stejně jako před rokem. To, že se ceny měned je běžne9. Buď využijete aktue1lned ceny, nebo využijte jine9 ne1stroje od jinfdch firem. http://fjokfj.com [url=http://jechjuh.com]jechjuh[/url] [link=http://ppxjssrcs.com]ppxjssrcs[/link]
Gość: Africa
12-04-2015 godzina 01:54:28
Pokud vedm, je to možne9. Take9 se de1 pomoced doplatků daobjednot navfdšened limitů jenom na určite9 služby, co ve vfdsledku může bfdt ještě vfdhodnějšed.Co se tfdče nastavened, stačed se naučit vfdznam některfdch slov a potom postup, kterfd vysvětluji v ne1vodech.Take9 ze1kladned vytvořened a nastavened autoresponderu ve1m mohu udělat po připravened de1rku, kterfd budete zasedlat vašim odběratelům.
Gość: Gwendoline
12-03-2015 godzina 20:45:08
Dobrfd den, v prve9 řadě je to vždy na domluvě mezi Ve1mi a Vašedm soeedsum, mi mu nařizovat nic nemůžeme a ani nechceme a nebudeme. Pokud byste využedval jeho klientskou sadu, domluvit se na nějake9m vyrovne1ned, např. zaplatit če1st pořizovaced ceny zaředzened či rozumnfd ne1jem za použedve1ned. Každope1dně ať budete připojen přes souseda, kabelem, bezdre1tem, budete medt svoje členstved a platit předspěvky se1m za sebe faplně stejně jako byste byl připojen vlastned ante9nou. Ohledně kradened rychlosti atd. je to věc někomu občas těžko vysvětlitelne1, fakt je ten, že Ve1š soused jistě dane9 AP (sektor), na ktere9m je připojenfd, sdedled ještě s několika dalšedmi uživateli, se kterfdmi se děled o šedřku pe1sma, ale nikoliv rovnfdm dedlem, každfd me1 k dispozici tolik kolik potřebuje až do hodnoty, kdy provoz všech uživatelů dohromady nedose1hne maxime1lned kapacity přenosove9 rychlosti AP (sektoru) a jeden notorickfd stahovač může na AP vadit mnohem vedce než 20 webařů, kteřed si 2x za den přečtou maily, přečtou si novinky.cz a to je jejich veškere1 aktivita, tedy nened to o počtu lided, ale o tom jakfd ti lide9 generujed sedťovfd provoz.
Wszystkie komentarze (10)