Wyszukiwarka:
Wi-Fi
 
 

Analiza rynku telekomunikacyjnego

Urząd Komunikacji elektronicznej przeprowadził analizę przekrojową całego rynku telekomunikacyjnego i jego sytuację na rok 2011. W poniższym artykule zapoznać się można z danymi dotyczącymi dostepu do Internetu stacjonarnego oraz mobilnego.

UKE przeprowadziło badania dotyczące korzystania z Internetu oraz innych usług telekomunikacyjnych przez klientów w Polsce. Badano między innymi częstotliwość użytkowania tradycyjnych i mobilnych usług telefonicznych, internetowych czy sposoby nabywania całych pakietów oferowanych przez operatorów sieci telefonicznych. Z uwagi na charakter portalu postanowiliśmy jednak skupić się na istotnych danych dotyczących użytkowania Internetu stacjonarnego oraz mobilnego przez rodzimych użytkowników. Na początku jednak zapoznajmy się z ogólnymi założeniami postawionymi przez UKE w celu przeprowadzenia badań statystycznych.

 

Raport z badania konsumenckiego 2011 - klienci indywidualni i instytucjonalni.

 

Raport z badania konsumenckiego "Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywidualni i instytucjonalni", przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, składa się z czterech części:

Dwie części dotyczące klientów indywidualnych przygotowane przez PBS DGA Sp. z o.o.

Dwie części dotyczące klientów instytucjonalnych przygotowane przez CBM INDICATOR Sp. z o.o.

 

Szczegółowe cele badawcze zostały określone w ramach następujących zagadnień:

 

1. Ogólna ocena rynku telekomunikacyjnego:

ocena rynku,

zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych (pozytywne i negatywne, w ciągu ostatnich 5 lat),

czynniki wpływające na rynku rozwój rynku telekomunikacyjnego,

znajomość i ocena działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

2. Telefonia stacjonarna.

3. Telefonia ruchoma.

4. Dostęp do Internetu.

5. Podstawowe informacje o użytkownikach indywidualnych.

 

Istotne dane z analizy :

Badani respondenci musieli odpowiedzieć na początkowe pytania, dotyczące ogólnych danych związanych z komunikacją przy użyciu Internetu. Ankietowanych pytano między innymi o dostęp do komputera w gospodarstwie domowym, częstotliwość korzystania z usług sieciowych oraz rodzaju połączenia z Internetem. Dokładne pytania zadane respondentom oraz odpowiedzi w formie graficznej przedstawione są poniżej.

 

 

 

Czy posiada Pan(i) komputer w domu? Pytanie zadano wszystkim respondentom. Komputer jest urządzeniem często wykorzystywanym w gospodarstwach domowych. Prawie dwie trzecie badanych (63,1 %) deklaruje, iż posiada komputer stacjonarny, przenośny lub oba. W gospodarstwach domowych częściej korzysta się z komputera stacjonarnego niż z laptopa.

 

Posiadanie komputera w domu (w %, n=1600).

 

Czy posiada Pan(i) w domu dostęp do Internetu,niezależnie od tego, czy Pan(i) z niego korzysta? Pytanie zadano wszystkim respondentom. Blisko 60 % badanych posiada dostęp do Internetu w domu.

 

 

Posiadanie dostępu do Internetu w domu (w %, n=1600).

Dlaczego nie posiada Pan(i) dostępu do Internetu? Pytanie zadano respondentom nie posiadającym dostępu do Internetu w domu. Najczęściej wskazywanym powodem nie posiadania dostępu do Internetu w domu jest brak potrzeby korzystania z Internetu (73,1 %). Z powodów finansowych dostępu do sieci nie ma 32,2 % badanych.

 

 

Przyczyny nie posiadania dostępu do Internetu w domu (w %, n=635).

 

Jak często korzysta Pan(i) z Internetu? Pytanie zadano wszystkim respondentom. Czterech na dziesięciu badanych (40,6 %) korzysta z Internetu codziennie. Co siódmy badany (15,2 %) korzysta z dostępu do sieci kilka razy w tygodniu. Blisko 40% respondentów nie łączy się w ogóle z Internetem. Wykres 9662. Częstość korzystania z Internetu (w %, n=1600).

 

Proszę powiedzieć, jak często korzysta Pan(i) z poniższych usług? Odpowiedzi proszę udzielić na skali: 1 - codziennie, 2 - kilka razy w tygodniu, 3 - kilka razy w miesiącu, 4 - kilka razy na kwartał, 5 - kilka razy w półroczu, 6 – kilka razy w roku, 7 - nie wiem/trudno powiedzieć, 8-nie korzystam w ogóle. Pytanie zadano respondentom korzystającym z Internetu. Respondenci bardzo często korzystają z serwerów pocztowych. Codziennie pocztę w Internecie sprawdza 40,3 % badanych , a 31,8% - kilka razy w tygodniu. Równie często odwiedzane są portale informacyjne. Ponad połowa badanych przynajmniej raz w tygodniu korzysta z serwisów społecznościowych (52,1 %), a jedynie 17 % respondentów nie używa ich w ogóle. Co trzeci badany przynajmniej raz w tygodniu słucha muzyki w Internecie (32,5 %), a co piąty ogląda filmy i programy TV (20 %).

 

 

Częstość korzystania z różnych usług związanych z dostępem do Internetu (w %, n=1004).

 

W jaki sposób uzyskuje Pan(i) połączenie z Internetem w domu? Pytanie zadano respondentom korzystającym z dostępu do Internetu w domu. Najczęściej wskazywanym sposobem połączenia się z Internetem w domu jest stały stacjonarny dostęp – korzysta z niego 80,7 % badanych. Mobilny dostęp do Internetu posiada 23,3 % respondentów. Wykres 10267. Rodzaj posiadanego dostępu do Internetu w domu (w %, n=851).

 

Kolejne wyniki dotyczą danych statystycznych powiązanych z użytkowaniem przez Polaków Internetu mobilnego w gospodarstwach domowych. Najistotniejszymi pytaniami postawionymi przez ankieterów były : maksymalna możliwa do osiągnięcia przepustowość według umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych,  średnie comiesięczne wydatki na utrzymanie połączenia, limit danych, jakie użytkownik może pobrać przy pomocy bezprzewodowego dostępu do Sieci oraz ewentualna decyzja o zrezygnowaniu z tego typu usług, wraz z pytaniem, czym dana decyzja jest motywowana. Dokładne pytania zadane respondentom oraz odpowiedzi w formie graficznej przedstawione są poniżej.

 

Jaka jest maksymalna możliwa do osiągnięcia (ustalona w umowie z operatorem) prędkość Pana(i) internetu mobilnego? Pytanie zadano respondentom korzystającym z dostępu mobilnego w domu. Najwięcej badanych (25,8 %) korzysta z Internetu mobilnego o prędkości od 4 Mb/ s do 7,99 Mb/s. Wysokim odsetkiem wskazań charakteryzują się również przepływności od 1 Mb/s do 1,99 Mb/s (18,7 %) oraz od 2 Mb/s do 3,99 Mb/s (16,6 %). Prawie co piaty badany (18,9 %) nie był w stanie powiedzieć, jaka jest maksymalna prędkość posiadanego dostępu mobilnego. Wykres 110. Odsetek respondentów posiadających Internet mobilny o danej prędkości (w %, n=204).

 

Średnie miesięczne wydatki za dostęp mobilny

 

I22. Proszę podać jakie są średnie miesięczne wydatki za mobilny dostęp do Internetu, niezależnie od tego czy to Pan(i) za niego płaci, czy nie. Proszę wziąć pod uwagę okres ostatnich 3 miesięcy. Pytanie zadano respondentom korzystającym z dostępu mobilnego w domu. Większość badanych (55,2 %) płaci miesięczny rachunek za mobilny dostęp do Internetu średnio od 41 do 60 PLN. Co siódma osoba (14,9 %) wydaje miesięcznie na tę usługę od 21 d0 40 PLN, a 13,8 % opłaca rachunek w wysokości 61 – 80 PLN. Średnia wysokość miesięcznych wydatków za mobilny dostęp do Internetu wynosi 56 PLN. Wykres 11172. Odsetek respondentów deklarujących określoną wysokość opłat za korzystanie z dostępu mobilnego (w %, n=204).

 

Jaki ma Pan(i) limit transmisji danych: Pytanie zadano respondentom korzystającym z dostępu mobilnego w domu. Większość badanych (51,5 %) nie była w stanie powiedzieć jaki posiada limit transmisji danych. Przedział od 5 do 9 GB wskazało 17,6 % ankietowanych. Limit do 4 GB posiada 11,5 % osób. Wykres 11374. Limit transmisji danych (w %, n=204).

 

Czy zastanawiał(a) się Pan(i) nad rezygnacją z usługi Internetu mobilnego? Pytanie zadano respondentom korzystającym z dostępu mobilnego w domu. Nad rezygnacją z Internetu mobilnego zastanawiało się 7,6 % badanych, w tym 4,9 % ze względu na planowany zakup dostępu stacjonarnego. Większość badanych (83,4 %) nie planuje zmiany, ze względu na fakt, że mobilny dostęp do Internetu jest dla nich ważny. Wykres 11576. Zamiar rezygnacji z usługi mobilnego dostępu do Internetu (w %, n=204).

 

 

Podsumowanie

 

Jak doskonale widać, w porównaniu z latami wcześniejszymi coraz większa liczba Polaków posiada dostęp do komputera oraz usług Internetowych. Zwiększa się zarówno ilość dostępnych urządzeń mobilnych jak i szybkość transferu danych, jaką wybierają rodzimi użytkownicy przy podpisywaniu umów o świadczenie usług elektronicznych. Podane w artykule dane są jedynie niewielkim fragmentem całego przeprowadzonego przez UKE badania statystycznego wśród Polaków. Zgodnie z założeniami zbadano znaczną część dostępnych usług telekomunikacyjnych, takich jak między innymi telefonia stacjonarna i mobilna, usługi telewizyjne, VoIP czy korzystanie z różnorodnych komunikatorów tekstowych. Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl) oraz w naszym serwisie, na dole pod artykułem, pobrać można opracowania statystyczne z wyszczególnionymi w odrębnych kategoriach elementami prowadzonych badań.

 

Fragmenty analizy wykorzystane w artykule pochodzą ze strony : www.uke.gov.pl

Grafikę pobrano ze strony : www.uke.gov.pl

Podobne publikacje

Ostatnie komentarze na forum

Gość: Jeanne
07-09-2016 godzina 02:28:41
That\'s a weg-tlhoulht-out answer to a challenging question http://mmhkjkrzsq.com [url=http://dmjwdjzgsd.com]dmjwdjzgsd[/url] [link=http://dalbwfa.com]dalbwfa[/link]
Gość: Bunny
07-09-2016 godzina 02:27:41
That\'s an inventive answer to an inneiestrtg question http://sekwxpi.com [url=http://wphhekebh.com]wphhekebh[/url] [link=http://tqfnno.com]tqfnno[/link]
Gość: Dasia
07-06-2016 godzina 19:25:14
Deep thought! Thanks for coiuribttnng.
Gość: Thena
07-06-2016 godzina 19:25:00
Do you have more great aretlcis like this one?
Gość: Nevea
07-06-2016 godzina 12:12:16
Haelhlujal! I needed this-you\'re my savior. http://xdjldgs.com [url=http://ihupwjexc.com]ihupwjexc[/url] [link=http://yirzysk.com]yirzysk[/link]
Gość: Kethan
07-06-2016 godzina 05:27:23
And to think I was going to talk to soonmee in person about this.
Gość: Hessy
07-06-2016 godzina 05:26:54
Felt so hopeless looking for answers to my qusi.sonet..until now.
Gość: Nettie
07-04-2016 godzina 22:46:46
Whoa, things just got a whole lot easeri.
Gość: Terrah
07-04-2016 godzina 22:39:30
You mean I don\'t have to pay for expert advice like this anmr?yeo!
Użytkownik
qman
Postów: 51
20-03-2012 godzina 22:10:24
Dokładnie. Szkoda że to nie tak łatwo zmienić.. Na zachodzie to to jest norma, w Polsce coś ekskluzywnego.
Wszystkie komentarze (12)